EL TEMPS A BENIDORM ARA

24

05:08 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

La Junta de Govern aprova les bases per a sol·licitar les ajudes, a les quals podran optar entitats locals que promoguen la igualtat i l'apoderament femení

Benidorm secunda amb 15.000 euros projectes de prevenció de la violència contra la dona

12 setembre 2023
Benidorm apoya con 15.000 euros proyectos de prevención de la violencia contra la mujer

L'Ajuntament de Benidorm destinarà una partida de 15.000 euros per a donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb el foment de la igualtat, la prevenció de la violència de gènere i el foment de l'associacionisme femení. La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat les bases d'esta convocatòria de subvencions, a la qual podran optar entitats locals sense ànim de lucre que desenvolupen activitats relacionades amb estes línies de treball. La regidora d'Igualtat, Ángela Zaragozí, ha explicat que per mitjà d'estes ajudes "reafirmem el nostre compromís de col·laboració amb les entitats locals que diàriament treballen en pro de la prevenció i l'erradicació de la violència contra les dones i per promoure l'apoderament femení".

Esta línia d'ajudes tindrà com a possibles beneficiàries les entitats i associacions locals no lucratives que hagen desenvolupat en l'últim any projectes per a l'atenció integral a les dones, especialment a les quals són víctimes de la violència masclista, des de diferents àmbits. En conjunt, està dotada amb 15.000 euros per a finançar el 100% del cost dels projectes presentats per les entitats, fins a un màxim de 3.000 euros per cadascuna d'elles.

Entre els projectes que es podran presentar a la convocatòria figuren activitats per a la prevenció de la violència de gènere; de formació o promoció de l'ocupació femenina, especialment en aquelles dones en situació de vulnerabilitat; la promoció de l'autoocupació i la iniciativa empresarial de les dones; la ruptura de rols i estereotips de gènere tradicionals; la investigació, formació, informació i sensibilització sobre les desigualtats de gènere; la promoció de la igualtat, la inclusió social, la salut de les dones i la seua qualitat de vida i atenció sanitària, terapèutica o rehabilitadora; el foment de la corresponsabilitat domèstica i la conciliació; així com el foment de l'associacionisme entre les dones. Així mateix, les bases establixen que queden excloses les activitats amb una finalitat merament lúdica o festiva i les activitats esportives federades o de caràcter sanitari incloses en altres línies de subvenció municipal i que tampoc podran finançar-se esmorzars, sopars, vins d'honor o similars; inversions; despeses inherents al mateix funcionament de l'entitat o amb l'equipament de la seua seu social; o despeses de personal quan estos professionals formen part de la junta directiva de l'agrupació sol·licitant.

Entre els requisits per a obtindre les ajudes, les bases recullen que les entitats sol·licitants hauran d'estar donades d'alta en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Benidorm; tindre una seu social o delegació estable, activa i oberta al públic en el municipi; no estar incloses en cap de les circumstàncies que impedisquen obtindre la condició de beneficiari de subvencions públiques; estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i l'Ajuntament de Benidorm; i, finalment, haver justificat qualsevol subvenció concedida pel Consistori durant l'anualitat de 2022.

L'edil d'Igualtat ha explicat que les subvencions podran sol·licitar-se des de l'endemà de la seua publicació en el BOP i per un període de quinze dies naturals i que serà una comissió tècnica, designada per l'Ajuntament, qui resolga la convocatòria en funció dels criteris de valoració establits, que es regixen pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Així mateix, Ángela Zaragozí ha animat a les entitats locals a participar en esta convocatòria, conscients que "la igualtat és una qüestió transversal i que es pot abordar i fomentar des d'àmbits molt diversos" i de "la necessitat" de continuar desenvolupant "quantes accions estiguen al nostre abast per a posar fi al greu drama social que és la violència masclista".

Audios relacionados
Corte voz 1 Angela Zaragozí
Audio file
Audios relacionados
Corte voz 2 Angela Zaragozí
Audio file