JUNTA DE GOBIERNO

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

És funció de la Junta de Govern l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com exercir aquelles que li corresponguin per assignació legal o per delegació de l'Alcaldia o del Ple de l'Ajuntament, en els supòsits previstos legalment.

L'alcalde assumeix la presidència de la Junta de Govern Local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre no podrà excedir d'un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

En l'actualitat, la Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i set regidors del Grupo Municipal Popular.

Sr. D. Antonio Pérez Pérez Alcalde - Sr. D. Antonio Pérez Pérez
S.ª D.ª Ana Pellicer Pérez 1ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Ana Pellicer Pérez
Sr. D. José Ramón González de Zárate Unamuno 2ª Teniente de Alcalde - Sr. D. José Ramón González de Zárate Unamuno
S.ª D.ª Aida García Mayor 3ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Aida García Mayor
Sr. D. Lorenzo Martínez Sola 4º Teniente de Alcalde - Sr. D. Lorenzo Martínez Sola
S.ª D.ª Mónica Gómez López 5º Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Mónica Gómez López
Sr. D. Jesús Carrobles Blanco 6ª Teniente de Alcalde - Sr. D. Jesús Carrobles Blanco
S.ª D.ª Angela Llorca Seguí 7ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Angela Llorca Seguí
S.ª D.ª Maria Lourdes Caselles Domenech 8ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Maria Lourdes Caselles Domenech