JUNTA DE GOBIERNO

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

És funció de la Junta de Govern l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com exercir aquelles que li corresponguin per assignació legal o per delegació de l'Alcaldia o del Ple de l'Ajuntament, en els supòsits previstos legalment.

L'alcalde assumeix la presidència de la Junta de Govern Local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre no podrà excedir d'un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

En l'actualitat, la Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i set regidors del Grupo Municipal Popular.

Alcalde - Sr. D. Antonio Pérez Pérez
1ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Ana Pellicer Pérez
2ª Teniente de Alcalde - Sr. D. José Ramón González de Zárate Unamuno
3ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Aida García Mayor
4º Teniente de Alcalde - Sr. D. Lorenzo Martínez Sola
5º Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Mónica Vanesa Gómez López
6ª Teniente de Alcalde - Sr. D. Jesús Carrobles Blanco
7ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Angela Llorca Seguí
8ª Teniente de Alcalde - S.ª D.ª Maria Lourdes Caselles Domenech