CIUTADÀ

EL TEMPS A BENIDORM ARA

24

00:25 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

La contractació serà amb caràcter indefinit i es decidirà mitjançant un procediment d'oposició per torn lliure

L'Ajuntament obri demà el termini per a optar a una de les 11 places de conserge per a persones amb diversitat funcional

20 febrer 2024
Ayuntamiento de Benidorm

L'Ajuntament de Benidorm obri demà, dimecres, 21 de febrer, el termini de presentació d'instàncies per a poder optar a una de les onze places de conserge convocades i que estan reservades íntegrament a persones amb diversitat funcional. Així ho ha donat a conéixer l'edil de Recursos Humans, Ana Soliveres, qui ha explicat que una vegada publicada este dimarts la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, a partir de demà s'obrirà un període de vint dies hàbils per a inscriure's en el procés selectiu.

Tal com establixen les bases de la convocatòria aprovades el passat 2 de gener per la Junta de Govern Local, la convocatòria té com a objectiu la provisió en propietat d'onze places de conserge municipal, com a personal laboral fix, la selecció de personal del qual es realitzarà mitjançant el sistema d'oposició per torn lliure.

Així mateix, a més de cobrir les vacants de conserge existents en edificis i instal·lacions municipals, este procés selectiu preveu la creació d'una borsa d'ocupació amb les persones que hagen superat les proves, però no obtinguen plaça, "amb el que a partir d'ara també tindrem un recurs per a poder incorporar personal àgilment a la plantilla amb caràcter temporal quan hi haja una vacant o es produïsca qualsevol classe d'eventualitat", segons la regidora.

Ana Solvieres ha recordat que les bases de la convocatòria establixen que podrà optar a estes onze places qualsevol persona major de setze anys que no haja aconseguit l'edat de jubilació, que no haja sigut apartada o inhabilitada prèviament per a la funció pública i que, a més, posseïsca les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques del lloc i tinga reconegut un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%.

L'edil també ha detallat que entre les funcions que tindran encomanades estos empleats figuren les d'obrir i tancar les instal·lacions; custodiar totes les claus del centre; supervisar el bon estat de les instal·lacions i controlar els desperfectes; fer treballs que per la urgència o senzillesa no puguen esperar o no necessiten la presència dels Serveis Tècnics Municipals, com ara reparar persianes, cisternes, substituir fluorescents, panys, etc.; comunicar als seus immediats superiors els desperfectes o circumstàncies anòmales que s'observen; atendre el públic personal i telefònicament, a més de desviar les trucades telefòniques i passar cites; fer treballs de reprografia; entregar i recollir impresos; portar documents a signatura a altres departaments; muntar i desmuntar les sales, col·locant el mobiliari com siga requerit; revisar les dependències prèvies al tancament de les instal·lacions tancant portes i finestres, apagant les llums, tancant aixetes, calefacció, aire condicionat, etc.; així com efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seua categoria que li siga encomanada i per a la qual haja sigut prèviament instruït.

Pel que fa al procés selectiu, el mateix constarà d'un total de tres exercicis. El primer d'ells, obligatori i eliminatori, serà un examen tipus test amb un màxim de 30 preguntes sobre conceptes recollits en el temari. El segon, també obligatori i eliminatori, serà un examen amb preguntes curtes teòriques propostes pel tribunal qualificador sobre les matèries del temari. Finalment, la tercera prova consistirà en la realització d'un o diversos supòsits que el tribunal determine immediatament abans de l'inici de la prova i que versaran sobre els coneixements teoricopràctics exigits, les tasques, funcions i competències del lloc de conserge.

La regidora de Recursos Humans ha conclòs indicant que l'Ajuntament proporcionarà als aspirants totes les mesures d'adaptació que precisen per a poder fer les proves en condicions òptimes i que cadascun d'ells haurà de fer constar en la instància per al coneixement del Consistori. Entre estes mesures figuren l'eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes; ampliació del temps de duració de la prova, per a això hauran de presentar obligatòriament, un certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d'ampliació que precisa, expressat en nombre de minuts; augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió; necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva; sistema Braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invidència; o altres.

El període de presentació d'instàncies per a optar a una d'estes conclourà el pròxim 20 de març.