EL TEMPS A BENIDORM ARA

04

20:09 PM

HORA BENIDORM

19ºC

Cel clar

C 0km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

5%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Ajuda al transport universitari no associatiu

12 maig 2023
Cartell
Transport universitari no associatiu

Ajuda per al transport universitari NO associatiu

 Curs 2021-2022

 1. Objecte de l’ajuda

Desplaçament d'estudiants universitaris amb tren o autobús, des de Benidorm als centres d'ensenyament superior d'universitats públiques les seus centrals de les quals se situen a les províncies d'Alacant o València, d'octubre de 2021 a juny de 2022.

 1. Requisits
  1. Estar empadronat/da en Benidorm abans l’1 de gener de 2021.
  2. Estar matriculat/a en algun dels estudis dels ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau.
  3. Tramitar correctament la sol·licitud i documentació de l'ajuda en format pdf.
 2. Termini de sol·licitud

 De l'1 de juliol a les 9:00h al 31 de juliol de 2022

 1. Forma de presentació

A través de la seu electrònica de l'ajuntament de Benidorm, sede.benidorm.org, realitzant la tramitació corresponent, disposada per a la convocatòria en el Catàleg de Serveis. S'inclourà tota la documentació sol·licitada en format pdf.

 1. Documentació
 1. Sol·licitud degudament emplenada a través de la seu electrònica.
 2. Còpia del DNI/NIE del sol·licitant.
 3. Codi IBAN Compte Client del Banc o Caixa del sol·licitant on figure com a titular o autoritzat. Si no fora titular del compte bancari el sol·licitant, haurà d'aportar fotocòpia del DNI/NIF/NIE del titular.
 4. Còpia oficial de la matrícula de la universitat, amb expressió del curs 2021-2022.
 5. Còpia del justificant bancari acreditatiu del pagament de la totalitat de la matrícula. En cas de ser beneficiari/a d'exempció de pagament de matrícula, aportar còpia del justificant de la resolució de la beca obtinguda.
 6. Còpia de bitllets o bons del mitjà de transport utilitzat (autobús o tren) compresos entre els mesos d'octubre 2021 a juny de 2022 (tots dos períodes inclusivament) on consten, de manera llegible, les dades següents: nom, cognoms i DNI/NIE de l'estudiant, la data del bitllet o del bo, preu, origen i destinació. En tot cas els bitllets o bons han d'acreditar el seu pagament pel sol·licitant.
 1. Quantia i pagament de l’ajuda

La quantia de l'ajuda individual no podrà superar el 50% del total de les despeses justificades. Una vegada concedida, es procedirà al seu pagament, mitjançant ingrés en l'entitat bancària indicada per la persona beneficiària.

 1. Compatibilitat

Les ajudes d'aquesta convocatòria són incompatibles amb qualssevol altres que puguen obtindre's per a la finalitat de transport d'altres administracions Públiques o privades. Així mateix, seran incompatibles amb les ajudes del Ministeri d'Educació o la Generalitat Valenciana lligades al concepte de residència o beques salari.