EL TEMPS A BENIDORM ARA

06

12:31 PM

HORA BENIDORM

12ºC

Poc núvol

SO 10km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Les commisions informatives

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Definició: Són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen com a objectiu l’estudi, informe o consulta dels temes que seran sotmesos a la decisió del Ple o al seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern o dels regidors amb delegacions.

Composició: Estan integrades per regidors. Tots els grups polítics de la Corporació tenen el dret de participar en estos òrgans amb regidors del seu propi grup. La composició s’adequarà a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.

Competències: Emetre dictàmens preceptius, tret de casos d’urgència, i no vinculants, sobre els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern, sempre que esta actue amb competències delegades del Ple. Igualment, podran informar sobre aquells temes de competència pròpia de la Junta de Govern o de l’alcalde quan estos li ho encarreguen expressament.

Classes de Comissions Informatives: Les de caràcter general seran permanents i coincidiran amb el nombre i denominació de les grans àrees amb què s’estructura l’Ajuntament. Les Comissions Informatives Especials són les creades pel Ple per a una qüestió concreta i s’extingiran una volta fet l’informe o dictamen corresponent.