CIUTADÀ

EL TEMPS A BENIDORM ARA

15

16:24 PM

HORA BENIDORM

28ºC

Cel clar

S 10km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

La contractació serà amb caràcter indefinit i es decidirà mitjançant un procediment d'oposició per torn lliure

Benidorm convoca onze places de conserge reservades a persones amb diversitat funcional

06 febrer 2024
Ayuntamiento de Benidorm

L'Ajuntament de Benidorm ha convocat les proves selectives per a la provisió en propietat d'onze places de conserge municipal, com a personal laboral fix, que estaran reservades íntegrament a persones amb diversitat funcional. La regidora de Recursos Humans, Ana Soliveres, ha indicat que la selecció de personal es realitzarà mitjançant el sistema d'oposició per torn lliure i que les bases de la convocatòria, aprovades el 2 de gener per la Junta de Govern Local, es van publicar el passat 30 de gener en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP), amb un termini de vint dies hàbils a partir del sendemà de la seua publicació per a la presentació d'instàncies.

A més de cobrir les vacants de conserge existents en edificis i instal·lacions municipals, este procés selectiu permetrà crear una borsa d'ocupació amb les persones que hagen superat les proves selectives, però no obtinguen plaça, "amb el que a partir d'ara també tindrem un recurs per a poder incorporar personal àgilment a la plantilla amb caràcter temporal quan hi haja una vacant o es produïsca qualsevol classe d'eventualitat", segons l'edil de Recursos Humans.

Ana Solvieres ha explicat que les bases de la convocatòria establixen que podrà optar a estes onze places qualsevol persona major de setze anys que no haja aconseguit l'edat de jubilació, que no haja sigut apartada o inhabilitada prèviament per a la funció pública i que, a més, posseïsca les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques del lloc i tinga reconegut un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%.

L'edil també ha detallat que entre les funcions que tindran encomanades estos empleats figuren les d'obrir i tancar les instal·lacions; custodiar totes les claus del centre; supervisar el bon estat de les instal·lacions i controlar els desperfectes; fer treballs que per la urgència o senzillesa no puguen esperar o no necessiten la presència dels Servicis Tècnics Municipals, com ara reparar persianes, cisternes, substituir fluorescents, panys, etc.; comunicar als seus immediats superiors els desperfectes o circumstàncies anòmales que s'observen; atendre el públic personal i telefònicament, a més de desviar les trucades telefòniques i passar cites; fer treballs de reprografia; entregar i recollir impresos; portar documents a signatura a altres departaments; muntar i desmuntar les sales, col·locant el mobiliari com siga requerit; revisar les dependències prèvies al tancament de les instal·lacions tancant portes i finestres, apagant les llums, tancant aixetes, calefacció, aire condicionat, etc.; així com efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seua categoria que li siga encomanada i per a la qual haja sigut prèviament instruït.

Pel que fa al procés selectiu, el mateix constarà d'un total de tres exercicis. El primer d'ells, obligatori i eliminatori, serà un examen tipus test amb un màxim de 30 preguntes sobre conceptes recollits en el temari. El segon, també obligatori i eliminatori, serà un examen amb preguntes curtes teòriques propostes pel tribunal qualificador sobre les matèries contingudes també en el temari. Finalment, la tercera prova consistirà en la realització d'un o diversos supòsits que el tribunal determine immediatament abans de l'inici de la prova i que versaran sobre els coneixements teoricopràctics exigits, les tasques, funcions i competències del lloc de conserge.
Lla regidora de Recursos Humans ha conclòs indicant que l'Ajuntament proporcionarà als aspirants totes les mesures d'adaptació que precisen per a poder fer les proves en condicions òptimes i que cadascun d'ells haurà de fer constar en la instància per al coneixement del Consistori. Entre estes mesures figuren l'eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes; ampliació del temps de duració de la prova, per a això hauran de presentar obligatòriament, un certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d'ampliació que precisa, expressat en nombre de minuts; augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió; necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva; sistema Braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invidència; o altres.