Les commisions informatives

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Definició: Són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen com a objectiu l’estudi, informe o consulta dels temes que seran sotmesos a la decisió del Ple o al seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern o dels regidors amb delegacions.

Composició: Estan integrades per regidors. Tots els grups polítics de la Corporació tenen el dret de participar en estos òrgans amb regidors del seu propi grup. La composició s’adequarà a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.

Competències: Emetre dictàmens preceptius, tret de casos d’urgència, i no vinculants, sobre els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern, sempre que esta actue amb competències delegades del Ple. Igualment, podran informar sobre aquells temes de competència pròpia de la Junta de Govern o de l’alcalde quan estos li ho encarreguen expressament.

Classes de Comissions Informatives: Les de caràcter general seran permanents i coincidiran amb el nombre i denominació de les grans àrees amb què s’estructura l’Ajuntament. Les Comissions Informatives Especials són les creades pel Ple per a una qüestió concreta i s’extingiran una volta fet l’informe o dictamen corresponent.