Demà s'obri el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi'

Estes ajudes preveuen prestacions de 2.000 euros per persona autònoma o empresa de fins a 10 treballadors, amb 200 euros d'aportació 'extra' per empleat
0
0
Demà s'obri el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi'
Demà s'obri el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi'

Es podran sol·licitar telemàticament fins al 23 de març en la Seu Electrònica de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Benidorm obri demà dimarts, 2 de març, a les 09.00 hores el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi', dirigides a autònoms, mutualistes i xicotetes empreses de fins a 10 empleats amb domicili fiscal a la ciutat d'una sèrie de sectors colpejats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

La regidora d'Ocupació i Desenvolupament Local, Mónica Gómez, ha recordat que estes ajudes s'emmarquen dins del conegut com a 'Pla Resistir' i són finançades pels Ajuntaments, Diputacions i Generalitat; i la seua tramitació és a càrrec de les entitats locals. Unes ajudes que preveuen "prestacions de 2.000 euros per cada persona autònoma o microempresa que complisca amb els requisits establits en les bases, amb trams de millora de 200 euros per empleat afiliat a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020".

La presentació de les sol·licituds es farà de manera telemàtica i amb signatura electrònica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://sede.benidorm.org) i les bases en les quals s'estipulen els requisits i documentació a aportar es poden consultar en la web municipal: www.benidorm.org. Les sol·licituds es podran presentar durant quinze dies hàbils, això és, fins a les 23.59 hores del 23 de març. L'edil d'Ocupació i Desenvolupament Local ha demanat als sol·licitants que inicien el procediment una vegada recaptada tota la documentació requerida per a cursar així "una única sol·licitud, completa" i "evitar així haver d'esmenar errors o duplicar expedients".

Gómez ha recordat que "els sectors als quals estan destinades estes prestacions han sigut fixats per la Generalitat Valenciana, igual que les quanties que corresponen a cada municipi". En el cas de Benidorm "esta dotació econòmica ronda els 5,2 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament aporta prop de 790.000", sent "la cinquena ciutat de la Comunitat Valenciana amb major dotació, donat el volum d'activitats i establiments inclosos dins dels sectors assenyalats per la Generalitat".

La responsable d'Ocupació i Desenvolupament Local ha animat "a estos establiments i activitats de Benidorm a participar d'esta convocatòria d'ajudes que, igual que les diferents línies d'ajudes impulsades fins hui per l'Ajuntament, pretén col·laborar amb el sosteniment de les despeses que estos negocis han continuat suportant durant estos mesos de pandèmia malgrat la manca o disminució d'ingressos, contribuint així a la seua viabilitat econòmica".

Requisits per a accedir a les 'Ajudes Parèntesis'

Per a beneficiar-se d'estes ajudes cal reunir els següents requisits:

1. Ser persona treballadora autònoma, microempresa de fins a 10 treballadors, mutualistes, Comunitats de Béns i altres entitats sense personalitat jurídica pròpia, que tinguen el seu domicili fiscal a la ciutat de Benidorm, que es troben d'alta en la data de presentació de la sol·licitud i el volum de negoci de la qual actual o balanç general anual no supere els 2 milions d'euros.

2. Desenvolupar l'activitat en un dels sectors econòmics relacionats en l'Annex I de les presents Bases, d'acord amb el codi CNAE.

3. Haver iniciat la seua activitat econòmica amb data igual o anterior a 31 de desembre de 2020 i mantindre-la en el moment de presentació de la sol·licitud d'estes ajudes.

4. Haver tingut i abonat despeses corrents que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris entre l'1 d'abril de 2020 i el dia de hui. Estes despeses no podran haver sigut presentades per a l'obtenció i justificació d'altres ajudes públiques.

Documentació a aportar:

– Document d'identitat de la persona física sol·licitant; i en cas de persona jurídica i altres entitats sense personalitat jurídica, CIF expedit per Hisenda.

– Certificat actualitzat de situació censal de l'Agència Tributària, que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta i el domicili fiscal, amb data d'emissió posterior al 31/12/2020.

– Número d'IBAN en l'annex IV o justificant de l'entitat financera que acredite la titularitat.

– Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mútua professional corresponent.

– Si la persona o empresa sol·licitant té treballadors a càrrec seu, haurà d'aportar l'Informe de Vida Laboral de l'Empresa, en el qual aparega la plantilla a data 31 de desembre de 2020. Si és autònom, haurà de presentar la seua Vida Laboral.

– Relació justificada de la despesa subvencionable, que es plasmarà en l'Annex III.

Despeses subvencionables

Són considerades despeses subvencionables:

a) Arrendament del local comercial.

b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. No seran admissibles les despeses corresponents a béns que es consideren inventariables i/o amortitzables com puguen ser equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera.

c) Despeses en energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculats al local comercial on desenvolupa l'activitat.

d) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial.

e) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte.

f) Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial.

g) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.

Relació d'activitats incloses en el decret de la Generalitat per codi CNAE

4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants

4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

5510 Hotels i allotjaments

5520 Allotjaments turístics i altres

5530 Càmpings i aparcaments de caravanes

5590 Altres allotjaments

5610 Restaurants i llocs de menjar

5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629 Altres servicis de menjars

5630 Establiments de begudes

5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica

7911 Activitats d'agències de viatges

7912 Activitats dels operadors turístics

7990 Altres servicis de reserves

8230 Organització de convencions i fires

9001 Arts escèniques

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003 Creació artística i literària

9004 Gestió de sales d'espectacles

9102 Activitats de museus

9103 Gestió de llocs i edificis històrics

9311 Gestió d'instal·lacions esportives

9312 Activitats dels clubs esportius

9313 Activitats dels gimnasos

9319 Altres activitats esportives

9321 Activitats dels parcs d'atraccions

9329 Altres activitats recreatives i entreteniment