Comunicat de l'Oficina del Cens Electoral per a les eleccions Municipals/Parlament Europeu 2019 (cens extrangers)

Comunicació de l'Oficina del Cens Electoral als Ajuntaments sobre la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019
0
0

El dia 26 de maig de 2019 se celebraran eleccionsmunicipals i al ParlamentEuropeu.

En esteseleccionspodran votar elsciutadans de països de la Unió Europea i de països que hagensignatambEspanya un Acord de reciprocitat de vot en eleccionsmunicipals.

Per a la formació del cens electoral d'estrangersresidents a Espanya (CERE) l'Oficina del Cens Electoral (OCE) trasllada la següentinformació a totselsAjuntaments:

 1. Ciutadans de països de la Unió Europea (UE)

Elsciutadans de la UE residents a Espanya, que reunisquenelsrequisits per a ser electorsexigits per alsespanyols, poden exercir el dret de sufragiactiu en les eleccionsmunicipals i al ParlamentEuropeu si manifesten la seuavoluntat de vot.

Encara que RegneUnit ha manifestat la seuaintenciód'eixir de la Unió Europea el 30 de març de 2019, segonsl'Acord de la Junta Electoral Central de 3 d'octubre de 2018, elsciutadans de RegneUnitresidents a Espanya no hauran de ser exclosos de la formació del cens electoral de les eleccionsmunicipals i al ParlamentEuropeu, advertintalsinteressats que es tractad'unaprevisió cautelar que deixarà de tenirefecte si es consuma la separació de RegneUnit el 30 de març de 2019.

 1. Normativa

Resolució de 7 de setembre de 2010, de l'Oficina del Cens Electoral, per la quals'estableixenelsprocediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccionsmunicipalsdelsciutadansnacionals de països de la Unió Europea.

Resolució de 12 d'abril de 2013, de l'Oficina del Cens Electoral, per la quals'estableixenelsprocediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccions al ParlamentEuropeudelsciutadansnacionalsd'altrespaïsos de la Unió Europea residents a Espanya.

 1. Manifestacions de voluntat de vot a Espanya per a les eleccionsmunicipals i al ParlamentEuropeu

Per a facilitar la manifestació de voluntat de vot, la OCE va a enviar en els últims dies d'octubre, o primers de novembre, una comunicacióalsciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimpresos. Les comunicacions seran remeses únicamentalsqui la OCE no s'haja dirigit en ocasiód'eleccions al ParlamentEuropeu i municipalsanteriors (altes en Padró a partir de l'1 de setembre de 2013) i no hagen realitzat la declaració formal. Esta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot per internet.

Les declaracionsformals de manifestació de voluntat de vot a Espanya per a les eleccionsmunicipals i al Parlament 2019 Europeupodranrealitzar-se per internet, correu postal o personalment en l'Ajuntament de la seuaresidència.

 1. Per internet:

Els interessats hauran d'accedir al procediment a través de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), https://sede.ine.gob.es, acreditar la seua identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE dels publicats en la mateixa i marcar l'opció de manifestació de voluntat de vot. Elsqui no disposen de certificat electrònic podran realitzar la sol·licitudaccedint al sistema amb el seu NIE i la CTT inclosa en la comunicació.

b) Per correu postal:

Per a realitzar la declaració formal de manifestació de vot per correu postal, elsinteressatshaurand'enviar la respostadirectament a la Delegació Provincial de la OCE, sensenecessitat de franqueig.

c) En l'Ajuntament de residència:

Mitjançantl'emplenament de l'imprès de declaració formal (model DFA) proporcionat per la Delegació Provincial de la OCE a eixeAjuntament en un fitxer. L'acreditació d'identitat podrà fer-se amb el document d'identitat o passaport del seu país d'origen.

 1. Termini

Perquè tinguen efecte en el cens electoral vigent de les eleccionsmunicipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019, les altes en Padró i les declaracions formals hauran de realitzar-se a tot tardar el dia 30 de gener de 2019.

Les declaracions presentades després del 30 de gener de 2019, incloses les que pogueren presentar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'inclouran en el censvigent de les eleccions de 26 de maig de 2019.

 1. Ciutadans de païsosambAcords de reciprocitat de vot per a les eleccionsmunicipals

Elsresidents a Espanyaciutadans de països amb Acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals, que reunisquen els requisits establits en els mateixos per a ser electors, podran sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

Per a la sol·licitudd'inscripció en el cens electoral de ciutadansextracomunitaris de païsosambacords es podrà presentar en elsAjuntaments, sent el terminid'inscripcióde l'1 de desembre al 15 de gener.

Els Països amb Acords en vigor són: Bolívia, CapVerd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinidad i Tobago.
També podran sol·licitar la inscripció els ciutadans d'altres països amb els quals s'establiren Acords, si estigueren en vigor dins del termini de sol·licitudestablit.

 1. Normativa

- Ordre ECC/1758/2014, de 23 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/2264/2010, de 20 de juliol, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral de residents a Espanya que siguen ciutadans de països amb Acords per a les eleccions municipals

- Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del cens electoral, per la quals'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya de ciutadans de països amb acords per a les eleccions municipals.

 1. Condicions per a la inscripció

Les condicions que han de reunir per a tenirdret a la inscripciósón:

             a) Ser major de díhuit anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.
             b) Estar inscrit en el Padró municipal d'habitants.
             c) Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
             d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent Acord (cinc anys en el moment de la sol·licitud o tres anys el dia de la votació per alsciutadans de Noruega). Este requisit es podrà justificar aportant un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.

 1. Procediments i termini de sol·licitud

Per a facilitar la sol·licitud d'inscripció, en elsúltimsdies del mes de novembre de 2018 la OCE va a remetre una comunicació als estrangers residents a Espanya que reunisquen les condicions establides en l'apartat anterior, amb les seues dades personals i de residència preimpresos, obtinguts de la informació del Registre Central d'Estrangers i delsPadronsmunicipals. Esta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot per internet.

Les sol·licituds d'inscripció es podran realitzar per internet, correu postal o personalment en l'Ajuntament.

a) Per internet:

Per a realitzar la sol·licitud d'inscripció per internet els interessats hauran d'accedir al procediment “Sol·licitud d'inscripció” a través de la SeuElectrònica de l'INE, https://sede.ine.gob.es, acreditar la seua identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE dels publicats en la mateixa i marcar l'opció de sol·licitudd'inscripció. Elsqui no disposen de certificat electrònic podran realitzar la sol·licitudaccedint al sistema amb el seu NIE i la clau de tramitaciótelemàtica (CTT) inclosa en la comunicació.

b) Per correu postal:

Els interessats hauran d'enviar la respostadirectament a la Delegació Provincial de la OCE, sensenecessitat de franqueig.

C ) En l'Ajuntament de residència:

Els interessats que consideren que compleixen les condicions de l'Acord podran presentar la sol·licitudpersonalment en l'Ajuntament, identificant-se amb la seua Targeta d'identitat d'estranger (per alsciutadans de Noruega o d'Islàndia s'admeten a més el document nacional d'identitat o el passaport del seu país d'origen).

El temps de residència legal a Espanyas'haurà de justificar amb un certificat de residènciaexpeditúnicament per la Comissaria de Policia.

El model de sol·licitudserà el proporcionat per la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a totselsajuntaments en un fitxer, perquè es facen les impressionsnecessàries.

 1. Termini

El termini de presentació de les sol·licitudsestablitésde l'1 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019. 

Les sol·licituds que es presenten en elsajuntamentshauran de ser remeses a la OCE abans del 20 de gener de 2019.

Les sol·licitudsrealitzadesfora de termini, incloses les que poguerenrealitzar-se per reclamació a les dadesd'inscripció en el cens electoral, serandesestimades per incomplir este requisit.

 1. Recomptes de comunicacionsenviades per municipi

Els recomptes de comunicacions realitzades per municipi es publicaran en les pàgines web de la OCE, en www.ine.es, Cens Electoral / Formació del cens electoral dels estrangers residents a Espanya per a les eleccionsmunicipals i al Parlament Europeu 2019.