Ajuntament

ÀREES MUNICIPALS

Relació de regidories que integren l'Ajuntament de Benidorm amb informació d'interés per als diferents departaments municipals.

CORPORACIÓ

La corporació municipal del Ajuntament de Benidorm al complet está integrada per 25 regidors pertanyents a tres grups municipals. PP, PSOE y C's

TRANSPARÈNCIA

Tota la informació relacionada amb retribucions i patrimoni dels membres de la corporació, gestió de govern i indicadors de Transparència Internacional.

EL PLE

La informació relacionada amb els plens es pot trobar ací: actes amb els acords adoptats, els debats, retransmissions en viu de les sessions, etc..

JUNTA DE GOVERN

Actes i acords adoptats per l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal integrat per l'alcalde i set regidors del Grup Municipal Popular.

COMISSIONS INFORMATIVES

Accés a les convocatòries de les quatre comissions informatives: Urbanisme, Règim Interior, Sociocultural i Hisenda.

NORMATIVES

Documentació amb les ordenances municipals i reglaments actualment en vigor i de les quals es troben en fase d'exposició pública.

PAGAMENT DE TRIBUTS I ACTIVITATS ESPORTIVES

Acceso a las distintas modalidades de pago de tributos y a la reserva de instalaciones deportivas y cursos.

GRUPS POLÍTICS

Grups Polítics - OposicióPERFIL DEL CONTRATANT

Conega tota la informació relacionada amb les contractacions amb l'Administració Local, anuncis, licitacions, adjudicacions provisionals i definitives, etc.