Benidorm obri el dimarts 2 de març el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi', dirigides a sectors castigats per la pandèmia

Estes ajudes preveuen prestacions de 2.000 euros per persona autònoma o empresa de fins a 10 treballadors, amb 200 euros d'aportació 'extra' per empleat
0
0
Benidorm obri el dimarts 2 de març el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi', dirigides a sectors castigats per la pandèmia
Benidorm obri el dimarts 2 de març el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi', dirigides a sectors castigats per la pandèmia

Es podran sol·licitar telemàticament fins al 22 de març en la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Benidorm obri dimarts que ve, 2 de març, el termini per a sol·licitar les 'Ajudes Parèntesi', dirigides a autònoms, mutualistes i petites empreses de fins a 10 empleats d'una sèrie de sectors colpejats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia i que tinguen el seu domicili fiscal a la ciutat. Així ho ha anunciat hui l'alcalde, Toni Pérez, després que el Butlletí Oficial de la Província (BOP) haja publicat les bases d'estes ajudes, aprovades el divendres per la Junta de Govern Local (JGL).

Toni Pérez ha recordat que estes ajudes s'emmarquen dins del conegut com a 'Pla Resistir' i són finançades pels Ajuntaments, Diputacions i Generalitat; i "la seua tramitació" és a càrrec de les entitats locals. Per això, "des de l'equip de govern es va preparar un esborrany de bases que es va obrir al diàleg de tots els grups de la Corporació i també a les centrals sindicals de la Comunitat Valenciana". Després d'eixe "procés de diàleg i acord" es va aprovar el text definitiu en el qual es plasmen els requisits i procediment per a optar a estes 'Ajudes Parèntesi'; unes bases que poden consultar-se en la web municipal www.benidorm.org.

Toni Pérez ha apuntat que els sectors als quals estan destinades estes prestacions "han sigut fixats per la Generalitat Valenciana", per la qual cosa "bé podríem dir que són tots els que estan, però no estan tots els que són". Així mateix, ha recordat que "a Benidorm li correspon una dotació econòmica que ronda els 5,2 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament aporta prop de 790.000".

"Som, per tant i efectivament –ha agregat–, la cinquena ciutat amb major dotació de la Comunitat Valenciana, per damunt de localitats que ens superen en població", a causa "dels números que Benidorm presenta en volum i generació econòmica" en els sectors i activitats assenyalats en estes 'Ajudes Parèntesi'; i en comptar amb "un important teixit empresarial i comercial, un gran sector de servicis i la indústria turística més potent concentrada en tot el territori valencià".

L'alcalde ha recordat que estes 'Ajudes Parèntesi' preveuen "prestacions de 2.000 euros per cada persona autònoma o microempresa que complisca amb els requisits establits en les bases, amb trams de millora de 200 euros per empleat afiliat a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020".

La presentació de les sol·licituds es farà de manera telemàtica i amb signatura electrònica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://sede.benidorm.org) a partir del pròxim dimarts, 2 de març, a les 09.00 hores. Toni Pérez ha incidit en què "s'ha deixat un termini de cinc dies hàbils abans d'obrir la sol·licitud perquè les empreses i professionals disposen de temps suficient per a recaptar tota la documentació i d'esta manera presentar una única sol·licitud, que estiga completa, evitant així l'esmena d'errors i duplicitats". Les sol·licituds es podran presentar durant quinze dies hàbils, això és, fins a les 23.59 hores del 22 de març.

L'alcalde ha explicat que "inicialment la concessió de les ajudes es farà fins a esgotar el crèdit disponible entre els sol·licitants que reunisquen tots els requisits", si bé ha avançat que "l'Ajuntament aportarà les quanties necessàries" per a atendre a tots els autònoms o empreses que complisquen les bases i tinguen dret a esta prestació. Així mateix, ha avançat que "si queda un excedent de recursos sense utilitzar" dels 5,2 milions previstos, "des de l'Ajuntament es destinaria a altres activitats afectades per la pandèmia i que no estan incloses en esta convocatòria".

Requisits per a accedir a les 'Ajudes Parèntesi'

Per a beneficiar-se d'estes ajudes cal reunir els següents requisits:

1. Ser persona treballadora autònoma, microempresa de fins a 10 treballadors, mutualistes, Comunitats de Béns i altres entitats sense personalitat jurídica pròpia, que tinguen el seu domicili fiscal a la ciutat de Benidorm, que es troben d'alta en la data de presentació de la sol·licitud i el volum de negoci de la qual actual o balanç general anual no supere els 2 milions d'euros.

2. Desenvolupar l'activitat en un dels sectors econòmics relacionats en l'Annex I de les presents Bases, d'acord amb el codi CNAE.

3. Haver iniciat la seua activitat econòmica amb data igual o anterior a 31 de desembre de 2020 i mantindre-la en el moment de presentació de la sol·licitud d'estes ajudes.

4. Haver tingut i abonat despeses corrents que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris entre l'1 d'abril de 2020 i el dia de hui. Estes despeses no podran haver sigut presentades per a l'obtenció i justificació d'altres ajudes públiques.

Documentació a aportar:

– Document d'identitat de la persona física sol·licitant; i en cas de persona jurídica i altres entitats sense personalitat jurídica, CIF expedit per Hisenda.
– Certificat actualitzat de situació censal de l'Agència Tributària, que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta i el domicili fiscal, amb data d'emissió posterior al 31/12/2020.
– Número d'IBAN en l'annex IV o justificant de l'entitat financera que acredite la titularitat.
– Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mútua professional corresponent.
– Si la persona o empresa sol·licitant té treballadors a càrrec seu, haurà d'aportar l'Informe de Vida Laboral de l'Empresa, en el qual aparega la plantilla a data 31 de desembre de 2020. Si és autònom, haurà de presentar la seua Vida Laboral.
– Relació justificada de la despesa subvencionable, que es plasmarà en l'Annex III.

Despeses subvencionables

Estes considerades despeses subvencionables:
a) Arrendament del local comercial.
b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. No seran admissibles les despeses corresponents a béns que es consideren inventariables i/o amortitzables com puguen ser equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera.
c) Despeses en energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculats al local comercial on desenvolupa l'activitat.
d) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, servicis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial.
e) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte.
f) Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial.
g) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.

Relació d'activitats incloses en el decret de la Generalitat per codi CNAE

4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants
4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants
5510 Hotels i allotjaments
5520 Allotjaments turístics i altres
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i llocs de menjar
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5629 Altres servicis de menjars
5630 Establiments de begudes
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
7911 Activitats d'agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres servicis de reserves
8230 Organització de convencions i fires
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d'espectacles
9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9311 Gestió d'instal·lacions esportives
9312 Activitats dels clubs esportius
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats esportives
9321 Activitats dels parcs d'atraccions
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment